Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2014

arielunderthesea
9009 3214
Reposted fromcaraseen caraseen
arielunderthesea


competing vegetarians
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
arielunderthesea
Nie wychodzi Nam to wcale..
— Pezet
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
arielunderthesea
9401 43a0 500
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator
arielunderthesea
9613 b42b
Reposted fromcalifornia-love california-love
arielunderthesea
No need to impress you
Just wanna undress you
— Znalezione w sieci
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare
arielunderthesea
0694 18d6 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie
arielunderthesea
1271 f93d
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock
arielunderthesea
Sko­ro nie można się cofnąć, trze­ba zna­leźć naj­lep­szy sposób, by pójść naprzód "
— Paulo Coelho
Reposted frombretti bretti

February 16 2014

arielunderthesea
Niektórzy po­jawiają się znienac­ka. Mie­szają, mącą w naszych ser­cach. A po­tem zni­kają bez pożeg­nań. Żad­ne cza­ry, tyl­ko nasza naiw­ność poz­wala by­le ko­mu się os­woić.
— Mały Książę
Reposted fromawash awash
arielunderthesea
7789 8683
Reposted fromkonwalia konwalia
arielunderthesea
7791 f562 500
Reposted fromwazelina wazelina
arielunderthesea
8052 fc3d
Reposted fromIriss Iriss
arielunderthesea
8324 4460
Reposted frommorningelegance morningelegance
arielunderthesea
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.

— Jodi Picoult
Reposted frommorningelegance morningelegance
arielunderthesea
Zmieniałam się dla Ciebie. 
Gdzieś w środku malowałam się na jasno.
— Żulczyk.
Reposted fromlubiedzis lubiedzis
arielunderthesea
8781 3730
Girl, Interrupted
Reposted frommorningelegance morningelegance
arielunderthesea
8784 b01e
Reposted frommorningelegance morningelegance

February 13 2014

arielunderthesea
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz, aż zacznie się prawdziwe życie. 
— Harlan Coben, "Obiecaj mi"
Reposted fromnienienie nienienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl